Đậu Thành Trung

Embedded Developer - PCB Designer

Hire me

Ha Noi, Viet Nam