Cars and Automotive Design

Created by Yohann Panthakee on 12 April, 2018

Tính toán thiết kế hộp số ô tô có 4 cấp số tiến và 1 cấp số lùi. Mô phỏng hộp số ô tô trên phần mềm Inventor

tôi cần mopojt bản vẽ cho đồ án này

Tính toán thiết kế hộp số ô tô có 4 cấp số tiến và 1 cấp số lùi. Mô phỏng hộp số ô tô trên phần mềm Inventor