Nguyễn Thanh Tùng

Mechatronics engineering

Hire me

Ha Noi, Viet Nam