Trần Bảo Nguyên

I'm a mechanical engineer

Hire me

Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam